Yazdır

Apartman Kuralları

Apartmanımızda huzurlu ve nezih bir yaşam ortamı sağlayabilmek için lütfen aşağıdaki uyarıları uygulayınız ve uygulamayanları uyarınız.

Güvenliğiniz için

 • Apartman giriş kapısını sürekli kapalı tutunuz. İçeri girerken ve çıkarken kapının kapandığından emin olmadan, oradan ayrılamayınız.
 • Apartman giriş kapısı zili çalındığında, zili çalanı tanımıyorsanız kapı otomatiğine basmayınız. (Bu yalnızca sizi değil tüm apartman sakinlerini tehlikeye atar.)
 • Seyyar satıcı, pazarlamacı, dilenci, falcı, bohçacı, temizlikçi, tamirci, tesisat görevlisi veya çeşitli bahanelerle evinize girmek isteyenleri içeri almayınız.

Genel Görünüm, Temizlik ve Düzen için

 • Koridorlara, merdivenlere, kapı önlerine ve apartman boşluklarına kokulu maddeler, sigara izmaritleri ve çöp atmayınız.
 • Kapı önlerinde ayakkabı, terlik, poşet, çanta, vb. eşyaları bulundurmayınız.
 • Duvarları tahrip edenleri, kirletenleri ve apartmana zarar verenleri görürseniz, gerekli uyarıları yapınız.
 • Balkon ve pencerelerden bahçeye çöp ve (hayvanların yemesi için) yiyecek atmayınız.
 • Balkon ve pencerelerden halı, sofra örtüsü, vb. silkelemeyiniz.
 • Eşya taşırken, duvarların çizilmemesine dikkat ediniz.
 • Apartman girişinin önüne aracınızı park etmeyiniz.
 • Apartman içinde gürültü kirliliği yapmamaya özen gösteriniz.
 • Alt ve üst kat komşularınıza rahatsızlık verebilecek gürültülere neden olmaktan kaçınınız.
 • Yasal olarak korunan, gece saatlerinde (22.00 - 06.00 saatleri arası), dinlenme saatlerinde (Pazar günleri ve resmi tatil günlerinin tümü ve iş/çalışma günlerinin 06.00 - 07.00 ile 20.00 - 22.00 saatleri arası) ve öğle vakti dinlenme zamanında (13.00 - 15.00 saatleri arası) gürültü yapmaktan kaçınınız.
 • Apartmanımızın bakım ve onarım hizmetlerinin düzgün yürümesi için aidatlarınızı, varsa birikmiş aidat borçlarınızı geciktirmeden ödeyiniz.
 • Bodrum katında yer alan dairelere ait özel depo alanı; Atık alanı olarak değil, depo olarak kullanılmalı ve yine düzenli olarak daire sakinleri tarafından temizlenmeli ve havalandırılmalıdır. Bodrum bölgesinin “nemli bir ortam” olması nedeniyle haşerelere karşı bu ortamlarda yanıcı madde ve yiyecek maddesi stoklanmaması gerekmektedir.
 • Yangın ve deprem talimatlarını dikkate alarak, özellikle bisikletler, bebek arabaları veya oyuncaklar gibi büyük nesnelerin engel teşkil edebilecek şekilde merdiven boşluklarına, daire kapılarının önlerine, merdivenlere, koridorlara, bina girişine, yangın merdivenlerine bırakılmaması gerekmektedir. Olası bir yangın veya deprem esnasında, elektrikler kesileceğinden tahliye esnasında bu tür eşyalar engel teşkil etmektedir. Güvenlik gereği bu tür eşyalarınızı bodrum katlarındaki özel depolarınızda muhafaza edebilirsiniz.

KAT MÜLKİYETİ KANUNU

Madde 18 – Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır; bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.

II - Anayrimenkulün bakımı, korunması ve zarardan sorumluluk:

Madde 19 – Kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar.

Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz. Kat maliki kendi bağımsız bölümünde anayapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile anayapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir.

Her kat maliki anagayrimenkule ve diğer bağımsız bölümlere, kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur.

TÜRK MEDENİ KANUNU

Madde 737 – Herkes, taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkileri kullanırken ve özellikle işletme faaliyetini sürdürürken, komşularını olumsuz şekilde etkileyecek taşkınlıktan kaçınmakla yükümlüdür.

Özellikle, taşınmazın durumuna, niteliğine ve yerel âdete göre komşular arasında hoş görülebilecek dereceyi aşan duman, buğu, kurum, toz, koku çıkartarak, gürültü veya sarsıntı yaparak rahatsızlık vermek yasaktır.

Yerel âdete uygun ve kaçınılmaz taşkınlıklardan doğan denkleştirmeye ilişkin haklar saklıdır.

İsteklerinizi ve önerilerinizi bir dilekçe ile yönetime bildirmeniz rica olunur.

Yukarıda sıralanan uyarılara, tüm sakinlerimizin uymasını bekler, sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.